Tiraaktiidhaaf ajaji

Barreeffamni akka siif dhufu hawwii yoo qabaatte maaloo biyya kee tarreeffama asii gadii keessaa filadhu. Biyyi kee yoo hin barroofnee immoo maaloo “Other” kan jedhu filadhu.